DESIGNANDART
welcome to

theWorld Of minimalism

LESS is MORE

Dobry znak graficzny powinien być pro­sty i zaw­ier­ać małą liczbę kolo­rów. Paradok­s polega na tym, że zaprojektowanie takiego znaku wymaga ogrom­nej wie­dzy i doświad­czenia, oraz zabiera zde­cy­dowanie wię­cej czasu niż opra­cow­anie znaku, który jest tylko efek­cia­rski, a przez to nieefek­ty­wny. 
Dobre znaki, mogą z łat­woś­cią zara­biać duże pie­nią­dze. Natomiast znaki słabe są z reguły źró­dłem dodatkowych kosz­tów. Dobrze zaprojektowane znaki graficzne łatwo zapad­ają w pamięć, pod warunkiem, że są zaprojektowane przez specjalistów.